Τί σημαίνει ο κώδικας δεοντολογίας των τραπεζών για τα "κόκκινα δάνεια"; Ποιοι και πότε κινδυνεύουν με κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων

ΣΤΗ ΜΕΓΓΕΝΗ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ
Τί σημαίνει για τους δανειολήπτες ο νέος Κώδικας Δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδας που δημοσιεύτηκε χθές; Ότι όσοι έχουν "κόκκινα δάνεια" μπορούν να τα ρυθμίσουν ίσως με πιο ευνοϊκούς όρους ή πιο αποτελεσματικούς, αλλά στο τέλος καραδοκεί ο πλειστηρισμός της κινητής ή ακίνητης περιουσίας. Αυτό συμβαίνει τόσο για όσους χαρακτηρίζονται "μη συνεργάσιμοι", αλλά και για τους "συνεργάσιμους" που δεν θα καταφέρουν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.

Κοινώς, αυτό που θα λένε οι τράπεζες είναι αν δεν μπορείτε να εξοφλήσετε τα δάνεια σας τότε παραδώστε μας τα κλειδιά του σπιτιού σας, τους αυτοκινήτου σας ή όποιου άλλου περιουσιακού στοιχείου διαθέτετε. Αυτός είναι άλλσωτε ο λόγος της καταγραφής των περιουσιακών στοιχείων ή της εγγύησης κάποιου εξ ευτών για την εξόφληση του δανείου. 
Μην ξεχνάμε επίσης πώς οι ελληνικές συστημικές τράπεζες βρίσκονται υπό των έλεγχο των δανειστών, οι οποίοι μάλιστα θέλουν να αλλάξουν και διοικήσεις για να ελέγχουν πλήρως της ελληνική οικονομία. Όχι μόνο τις επιχειρήσεις, αλλά και τα νοικοκυριά που είναι χρεωμένα.
Στον Κώδικα η Τράπεζα της Ελλάδος καλεί τις τράπεζες, με αυστηρό ύφος, να συμμορφωθούν και να προχωρούν σε ουσιαστικές ρυθμίσεις των κόκκινων δανείων ιδιωτών, στα οποία περιλαμβάνονται και τα δάνεια προς πολύ μικρές επιχειρήσεις (με ετήσιο τζίρο τα τελευταία τρία φορολογικά χρόνια, ο οποίος κατά μέσο όρο δεν ξεπερνά το 1 εκατ ευρω).
Καλεί λοιπόν τις τράπεζες να ρυθμίζουν το δάνειο λαμβάνοντας υπόψιν και συντηρητικές εκτιμήσεις για το μελλοντικό εισόδημα του δανειολήπτη και όχι μόνο την τωρινή οικονομική του κατάσταση.
Στόχος των τραπεζών πρέπει να είναι η ουσιαστική ρύθμιση του δανείου και να μην χρησιμοποιείται αυτή για να συγκαλύψει απλώς τα πραγματικά επίπεδα κινδύνου με αποτέλεσμα να οδηγήσει τον δανειολήπτη σε μεγαλύτερη υπερχρέωση... Μάλιστα, η ΤτΕ ΕΛΛ -0,93% έχει ειδοποιήσει για αυτό τις τράπεζες εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα.

Από τις ρυθμίσεις δεν εξαιρούνται τα ιδιωτικά δάνεια που έχουν δοθεί με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου. Ωστόσο, πρέπει να υπάρξει συναίνεση του Δημοσίου για την ρύθμιση εφόσον κάτι τέτοιο προβλέπεται στην σύμβαση του δανείου.

Στην περίπτωση που ο δανειολήπτης χρωστά σε παραπάνω από μία τράπεζες πρέπει να γίνει συνολική αντιμετώπιση των οφειλών του. Η τράπεζα με το μεγαλύτερο χρέος ζητά την συναίνεση του δανειολήπτη για να ξεκινήσει την διαδικασία συνεννόησης με τις υπόλοιπες τράπεζες. Στην περίπτωση που αυτές δεν ανταποκριθούν τότε του προσφέρει λύση για το δάνειο που διατηρεί σε αυτήν.

Η τράπεζα οφείλει να συστήσει επιτροπή ενστάσεων, η οποία θα αποτελείται από τρία μέλη, εκ των οποίων ο ένας δεν θα προέρχεται από το προσωπικό της τράπεζας. Η επιτροπή θα εξετάζει τα αιτήματα ενστάσεων από τους δανειολήπτες και πρέπει να αποφασισθεί εντός τριών μηνών.

Τα στάδια επικοινωνίας είναι συνολικά πέντε: α) Επικοινωνία με τον δανειολήπτη. β) Συγκέντρωση οικονομικών και άλλων πληροφοριών. γ) Αξιολόγηση των οικονομικών στοιχείων. δ) Πρόταση των κατάλληλων λύσεων στον δανειολήπτη. Αυτό ισχύει μόνο για τον συνεργάσιμο δανειολήπτη. ε) Διαδικασία εξέτασης ενστάσεων. Η τριμελής επιτροπή ενστάσεων θα συγκροτείται από ανώτερα στελέχη της τράπεζας, ενώ η απόφαση της θα πρέπει να είναι έγγραφη και αιτιολογημένη, κάτι το οποίο κρίνεται ως ιδιαίτερα σημαντικό.

Αναλυτικότερα σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής της δόσης, εν όλω ή εν μέρει, η τράπεζα αμέσως επικοινωνεί με τον δανειολήπτη προκειμένου να του παράσχει συμβουλευτικού χαρακτήρα υπηρεσίες για την αντιμετώπιση της καθυστέρησης. Αν η καθυστέρηση ξεπερνά τις 30 ημέρες κάθε ίδρυμα εφαρμόζει τα ακόλουθα στάδια κατά τον χειρισμό των δανειοληπτών με οφειλές που παρουσιάζουν καθυστερήσεις, καθώς και σε περιπτώσεις με ενδείξεις πιθανής καθυστέρησης:
Εάν ο δανειολήπτης δεν ανταποκριθεί, αποστέλλεται δεύτερη επιστολή μόνο όταν η δανειοδότηση αφορά την πρώτη κατοικία η οποία και θα αποτελέσει το αντικείμενο της εκτέλεσης. Εάν η τράπεζα και ο δανειολήπτης δεν συμφωνήσουν σε κάποια λύση, τότε η διαφωνία τους μπορεί να επιλύεται εξωδικαστικάμέσω του Συνηγόρου του Καταναλωτή ή άλλων φορέων με αντικείμενο τη διαμεσολάβηση ή από τα αρμόδια δικαστήρια.

Η τράπεζα ενημερώνει τον δανειολήπτη ότι έχει ταξινομηθεί ως μη συνεργάσιμος, τον τρόπο που θα κινηθεί στο εξής έναντι του δανειολήπτη και του εγγυητή, τις υποχρεώσεις τους μετά την εκποίηση των περιουσιακών στοιχείων αμφοτέρων καθώς και τον αποκλεισμό τους από τον νόμο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, όπως αυτός ισχύει από 1.1.2016.

Ο κώδικας προβλέπει ρύθμιση με όρους ανάλογους των προβλεπόμενων στην παρ. 2 του άρθρου 9 του νόμου 3869/2010 (Νόμος Κατσέλη) ή οριστική διευθέτηση με εκποίηση του ακινήτου. Απομένει να οριοθετηθεί το ποσοστό του εισοδήματος που θα παρέχεται για την αποπληρωμή της τυχόν εναπομείνασας οφειλής.

Οι λύσεις προς τους δανειολήπτες χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες ανάλογα την οικονομική κατάσταση του δανειολήπτη και λαμβάνοντας υπόψιν ότι πρέπει να καλύψει τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης.

- Οι βραχυπρόθεσμες ρυθμίσεις διάρκειας μικρότερης των 2 ετών που περιλαμβάνουν κεφαλαιοποίηση ή τακτοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών, μειωμένη δόση μεγαλύτερη των οφειλόμενων τόκων, καταβολή μόνο τόκων και περίοδο χάριτος.
- Οι μεσοπρόθεσμες ρυθμίσεις διάρκειας μεγαλύτερης των 2 ετών που περιλαμβάνουν μείωση επιτοκίου, παράταση διάρκειας του δανείου, διαχωρισμό ή ακόμα και μερική διαγραφή της οφειλής και λειτουργικά αναδιάρθρωση της εταιρείας αλλά και συμφωνία ανταλλαγής χρέους με μετοχικό κεφάλαιο
- Οι λύσεις οριστικής διευθέτησης που μπορεί να συνδυάζονται με παράδοση εμπράγματης εξασφάλισης προς την τράπεζα ή και οικειοθελή ρευστοποίηση στοιχείων. Περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, εθελοντική παράδοση ή και εκποίηση ενυπόθηκου ακινήτου, διακανονισμό απαιτήσεων αλλά και ολική διαγραφή της οφειλής αν δεν υπάρχουν ρευστοποιήσιμα στοιχεία και δεν αναμένεται περαιτέρω ανάκτηση.
πηγη

Γνωρίστε τις επιχειρήσεις της περιοχή σας.......  κάντε έξυπνες αγορές
Με ένα κλίκ στις κάρτες τους 


ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Η ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣΣτηρίξτε την προσπάθεια μας με ένα LIKE! ΣΤΟ ε την προσπάθεια μας με ένα LIKE! ΣΤΟ 

ΠΗΓΗ
 phgh ΠΗΓΗ πηγη
Η Γελοιογραφία της Ημέρας από τον Kyr

Share on Google Plus

About Meletis Manolakellis

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.